Zapewniamy
 • NIESIENIE POMOCY
 • WSPARCIE PSYCHICZNE DLA CHORYCH
 • PROWADZENIE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
 • REPREZENTOWANIE PACJENTÓW I ICH POTRZEB
 • OCHRONA PRAW PACJENTÓW
 • POMOC I WSPARCIE CHORYCH I ICH RODZIN
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Ma to zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród kobiet, promować profilaktykę raka piersi oraz zwrócić szczególną uwagę na istotę wczesnego wykrywania ...dalej 
 • Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu obchodzi w 2018 roku Jubileusz 15-lecia. Oficjalną uroczystość zaplanowano w miesiącu październiku.dalej 
 • Nowa, kolorowa kolekcja Amoeny! Gorsety w kolorze pudrowego różu, odcieni maliny i granatu można szukać w sklepach mieszczących się przy dużych centrach onkologicznych. Pierwsze kolekcje pojawią się z okazji zbliżających się Walentynek oraz Dnia Kobiet.dalej 

ROZDZIAŁ V

Strona główna » O nas » Statut » ROZDZIAŁ V

wielkość tekstu: A | A | A

 

     ROZDZIAŁ V

      Majątek Stowarzyszenia

       § 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z dotacji, dotacji   z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów,  ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych oraz wpływów z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej według  zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane  do podziału pomiędzy jego członków.
 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki  w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość           zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.
 7. Finanse Stowarzyszenia są jawne.
 8. Zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami” bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: +48 503 586 239
e-mail: stowarzyszenie@amazonki-zawiercie.pl

 • a3
 • a2
 • a1
 • z01
 • z1
Amazonki Zawiercie - Stowarzyszenie Amazonek i osób z problemami onkologicznymi to miejsce dla wszystkich dotkniętych rakiem piersi oraz ich bliskich.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna