Zapewniamy
 • NIESIENIE POMOCY
 • WSPARCIE PSYCHICZNE DLA CHORYCH
 • PROWADZENIE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
 • REPREZENTOWANIE PACJENTÓW I ICH POTRZEB
 • OCHRONA PRAW PACJENTÓW
 • POMOC I WSPARCIE CHORYCH I ICH RODZIN
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Ma to zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród kobiet, promować profilaktykę raka piersi oraz zwrócić szczególną uwagę na istotę wczesnego wykrywania ...dalej 
 • Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu obchodzi w 2018 roku Jubileusz 15-lecia. Oficjalną uroczystość zaplanowano w miesiącu październiku.dalej 
 • Nowa, kolorowa kolekcja Amoeny! Gorsety w kolorze pudrowego różu, odcieni maliny i granatu można szukać w sklepach mieszczących się przy dużych centrach onkologicznych. Pierwsze kolekcje pojawią się z okazji zbliżających się Walentynek oraz Dnia Kobiet.dalej 

ROZDZIAŁ IV

Strona główna » O nas » Statut » ROZDZIAŁ IV

wielkość tekstu: A | A | A

    ROZDZIAŁ IV

     Władze Stowarzyszenia

       § 17.

      Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

        §18.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 4 kadencje.

     § 19.

     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji  z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

       WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

        § 20.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Uchwały  Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów  członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
 3. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne ( zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

      § 21.

       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi  na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalanie zmian w Statucie.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

       § 22.

       O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

       § 23.

       Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

 

     ZARZĄD

       § 24.

       Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa zarządu, jednego wiceprezesa zarządu, skarbnika, sekretarza i członka  zarządu.

        § 25.

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata a wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością  głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie wybrani do Zarządu mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż 4 kadencje.
 3. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

       § 26.

       Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.
 10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 11. Powoływanie komisji , zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 12. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności  Stowarzyszenia.

     § 27.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes zarządu (lub z jego upoważnienia wiceprezes zarządu) w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

      § 28.

      Do składania oświadczeń woli, reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni  są dwaj członkowie zarządu:

     - prezes i wiceprezes.

     - prezes lub wiceprezes wraz z innym członkiem zarządu.

 

     KOMISJA REWIZYJNA

      § 29.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia;
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w niej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

        § 30.

       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 3. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
 4. Składanie sprawozdania  na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

      § 31.

 1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 
 

 

 

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: +48 503 586 239
e-mail: stowarzyszenie@amazonki-zawiercie.pl

 • s14a
 • t3
 • t2
 • t1
 • s12e
Amazonki Zawiercie - Stowarzyszenie Amazonek i osób z problemami onkologicznymi to miejsce dla wszystkich dotkniętych rakiem piersi oraz ich bliskich.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna