Zapewniamy
 • NIESIENIE POMOCY
 • WSPARCIE PSYCHICZNE DLA CHORYCH
 • PROWADZENIE EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
 • REPREZENTOWANIE PACJENTÓW I ICH POTRZEB
 • OCHRONA PRAW PACJENTÓW
 • POMOC I WSPARCIE CHORYCH I ICH RODZIN
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. Ma to zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród kobiet, promować profilaktykę raka piersi oraz zwrócić szczególną uwagę na istotę wczesnego wykrywania ...dalej 
 • Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi w Zawierciu obchodzi w 2018 roku Jubileusz 15-lecia. Oficjalną uroczystość zaplanowano w miesiącu październiku.dalej 
 • Nowa, kolorowa kolekcja Amoeny! Gorsety w kolorze pudrowego różu, odcieni maliny i granatu można szukać w sklepach mieszczących się przy dużych centrach onkologicznych. Pierwsze kolekcje pojawią się z okazji zbliżających się Walentynek oraz Dnia Kobiet.dalej 

ROZDZIAŁ III

Strona główna » O nas » Statut » ROZDZIAŁ III

wielkość tekstu: A | A | A

   ROZDZIAŁ III

      Członkowie: ich prawa i obowiązki.

       § 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie  osoby fizyczne o pełnej zdolności  do czynności prawnych nie pozbawione  praw publicznych i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać  również zagraniczne osoby fizyczne gotowe brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

       § 11.

       Członkowie dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.

      §12.

 1. Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację.
 3. Członkami  wspierającymi Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów  oraz deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4.  Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkami  honorowymi Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji  a członkowstwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 7. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

      § 13.

       Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w działalności organizowanej przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. korzystanie ze zgromadzonych przez stowarzyszenie wydawnictw oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

      § 14.

       Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
  w Stowarzyszeniu.

       § 15.

 1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §13 pkt.2-5.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się
  z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków.

       § 16.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia  zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwaw Stowarzyszeniu.
 • Skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych zobowiązań przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
 • Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
 • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

       2.  W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub  skreślanie przysługuje odwołanie do Walnego       Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie.

 

 

 

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi
UL. BLANOWSKA 40/OSiR, 42-400 ZAWIERCIE

tel.: +48 503 586 239
e-mail: stowarzyszenie@amazonki-zawiercie.pl

 • b1_1
 • b2_1
 • b3
 • b5_1
 • b6_2
Amazonki Zawiercie - Stowarzyszenie Amazonek i osób z problemami onkologicznymi to miejsce dla wszystkich dotkniętych rakiem piersi oraz ich bliskich.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna